Åpningstider

Man - fre  07:00 - 16:00  

Rigetjønnveien 3

4626 Kristiansand

+47 380 25 888

post@utleieprodukter.no

Salgsvilkår og leiebetingelser

ForsidenSalgsvilkår og leiebetingelser
Denne avtale regulerer betingelser for utleie og salg av varer og tjenester fra Utleieprodukter AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.
1. Generelt

Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra Utleieprodukter AS til bedrifter og forbrukere. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2. Definisjon av parter

Utleier eller selger er: Utleieprodukter AS og blir i det følgende benevnt vi, oss, utleier eller utleieprodukter.no.

Leietager er: den person som er oppgitt som leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietaker, kunden, du, deg, din eller ditt.

Med leieobjekter innebærer verktøy, utstyr, maskiner og alt annet som leies ut på utleieprodukter.no eller i butikk.

Med salgsprodukter solgt i butikk eller på nett gjelder Angrerettsloven, se detaljer i punkt 12

3. Bestilling, betaling, depositum og priser

Alle maskiner og utstyr tilbys med forbehold om tilgjengelighet. Leietaker kan ikke fremme krav dersom Utleier ikke er i stand til å levere maskinene og utstyret i ønsket leieperiode, mengde, kvalitet, størrelse e.l.

Betaling skjer via kort eller faktura til bedrifter der det er avtalt på forhånd.

Utleieprodukter AS følger vanlig utleiepraksis og forbeholder seg retten til å reserve et depositumsbeløp. Depositum sikrer hvis kunden returnerer verktøyet for sent, skader verktøyet eller ikke leverer i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som leies. Utleieprodukter AS har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor. Dersom det ikke er reservert et depositumbeløp, fritar ikke det kunden fra ansvaret, og kunden må betale for kostnader i etterkant.

Alle priser er inkludert merverdiavgift dersom ikke annet er angitt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra utleieprodukter.no sin side på nettstedet kan utleier ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4. Leieobjektets tilstand

Utleieprodukter forplikter seg til å levere leieobjekter av høy kvalitet i driftsklar tilstand. Vi har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder leieobjektene før og etter utleie.

Du er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med Utleieprodukter om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.

Utleiers ansvar ved driftsstopp/-feil begrenser seg til å kompensere leier med lån av tilsvarende utstyr i den tidsperiode som må antas å ha gått tapt for leier som følge av driftsstopp/-feil. Ved utrykning utenom åpningstid blir leietaker belastet kostnaden uavhengig av årsak til driftsstansen.

5. Driftsstopp og skader på leieobjekt

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes Utleieprodukter AS omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietageren. Skader meldes til post@utleieprodukter.no omgående. Dette gjelder også ved tyveri.

Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Utleieprodukter AS kunne kreve dette dekket av kunde. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet eller leveres skitten utover det normale.

Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av leieobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av leieobjektet, forsinkelser eller feil på leieobjektet.

6. Forsikring

Leieobjektet er under leietiden forsikret gjennom Utleieprodukter ved at leietager belastes for en forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann, maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring. Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

  1. Utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.
  2. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.
  3. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen må brytes for at maskinene lar seg fjerne. Dette gjelder også for pkt. 1 og 2 dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddsikring på byggeplasser (B2).

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandelen er på kr 8.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-. Premie for forsikring belastes leietager med 5% av leiebeløp.

Forsikring dekker ikke skader oppstått ved feil bruk, uaktsomhet eller skjødesløshet

7. Bruk av leiebojektet

Bruk av leieobjekter skjer på eget ansvar. Den som bruker utstyret må være over 18 år. Leietaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er leietakers ansvar. Utleier legger til rette for riktig bruk av utstyret ved å gjøre tilgjengelig bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhets prosedyrer sammen med verktøyet og/eller på Utleiers nettsider. Det er kundens ansvar å sette seg inn i Utleiers bruk og sikkerhets rutiner før bruk av utstyret. Det er kundens ansvar at han eller den han gir adgang til bruken har de nødvendige sertifikater.

Vi anbefaler bruk av verneutstyr. Du må også følge utstyrets bruksanvisning og andre anvisninger fra Utleieprodukter.

Leiepris er basert på bruk i ett skift, dvs 7,5timer pr dag. For bruk ut over dette avtales særskilt pris. Utleier er ikke ansvarlig for Leietakers valg av maskiner og utstyr eller at de tilfredsstiller leietakers krav og behov, med mindre dette er spesielt og skriftlig avtalt

9. Leietakers rettigheter og plikter

Leietageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på Utleieprodukter AS. Utleier sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.

Brukerkontoen er personlig og har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle Utleier umiddelbart. Utleieprodukter har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt.

Videre må disse vilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden.

Leietageren må returnere leieobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Leietageren forventes å holde seg oppdatert om utleiers åpningstider. Forsinket tilbakelevering vil medføre ekstra kostnad for kunden, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

10. Endring eller kansellering av ordre

For å endre ordre må Utleieprodukter AS kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at leieobjektene faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid. Forlengelse av leieperioden kan skje før leieperiodens start og/eller under leieperioden ved å endre leiestart eller leieslutt.

Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking.

11. Utlevering og retur

Utlevering og retur skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom utleveringen av leieobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller leieobjektet(ene) ikke er disponibelt.

Leietaker/kunde er ansvarlig for produktet til det er returnert til oss.

Vi kontrollerer leieobjektene tilstand og funksjon og at alle deler er til stede når de kommer inn på vårt lager. Ved komplett levering i kontraktsmessig stand så avsluttes leieavtalen.

12. Angrerett på kjøp

Angrerettloven gir deg rett til å angre dine kjøp. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt og ikke for leieobjekter. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ).

For å benytte angreretten må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. For eksempel, gjelder ikke angretten dersom salgsproduktet/varen er tatt i bruk.

Produktet returneres til oss i originalemballasjen og innen rimelig tid, sammen med angrerettskjema. Dersom du selv leverer salgsvaren til vårt lager er det ingen kostnader for deg. Velger du å sende det tilbake med post eller andre metoder er det ditt ansvar til varen er fremkommet oss. Du må selv besørge egen, egnet emballasje og kontakte oss før sending.

13. Immatrielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor Utleieprodukters kontroll.

14. Personvern

Utleieprodukter AS behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser.  Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Utleieprodukter AS.

Utleieprodukter.no benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker. Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten. Se fullstendig personvernerklæring for utleieprodukter.no her.

15. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er Kristiansand Tingrett.

16. Endringer av vilkår og beringelser

Utleieprodukter AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på utleieprodukter.no. Dersom Utleieprodukter AS vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på utleieprodukter.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på utleieprodukter.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke Utleieprodukter AS.

Utleieprodukter AS

Utleieprodukter ble etablert i 1981. Vi leier ut verktøy og maskiner til bygg og anleggsbransjen, industrien, offentlige etater, håndverksbedrifter og privatkunder. Utleieparken består nå av over 500 forskjellige produkter, deriblant Norges største utvalg i gulvslipemaskiner.

Kontaktinformasjon

Rigetjønnveien 3

4626 Kristiansand

+47 380 25 888

post@utleieprodukter.no

Åpningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lørdag Stengt
Søndag Stengt

Copyright © Utleieprodukter AS.
Alt materiale er kopirettslig beskyttet og er ikke tillatt kopiert uten avtale. Nettsiden er utviklet og tilrettelagt for Utleieprodukter AS av Para AS